e-Condooms
e-Condooms
e-Condooms
   Product zoeken op:
zoek
zoek
zoek
Mijn winkelmandje
Algemene Voorwaarden e-Condooms

Opslaan algemene voorwaarden e-Condooms

1.         Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

2.         Definities

2.1. e-Condooms: een handelsnaam van Homeopathie Regentesse B.V., gevestigd aan de Weimarstraat 70 te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27276198.

2.2. Website: de website van E-condooms, te raadplegen via www.e-condooms.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2.3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met E-condooms en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

2.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen E-condooms en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

2.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

3.         Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van E-condooms zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor E-condooms slechts bindend, indien en voor zover deze door E-condooms uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

4.         Prijzen en informatie

4.1. Alle op de Website en in andere van E-condooms afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en/of afleveringskosten, tenzij op de Website anders vermeld.

4.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

4.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. E-condooms kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van E-condooms afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.4. E-condooms kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

5.         Totstandkoming Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van E-condooms en het voldoen aan de daarbij door E-condooms gestelde voorwaarden.

5.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt E-condooms onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

5.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft E-condooms het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5.4. E-condooms kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien E-condooms op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

6.         Registratie

6.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

6.2. Tijdens de registratieprocedure vult de Klant een e-mailadres en wachtwoord in waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

6.3. Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. E-condooms is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het account van de Klant, na aanmelding met het bijbehorende e-mailadres en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Klant gebeurt. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

6.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en E-condooms daarvan in kennis te stellen, zodat E-condooms gepaste maatregelen kan nemen.

 

7.         Uitvoering Overeenkomst

7.1. Zodra de bestelling door E-condooms is ontvangen, stuurt E-condooms de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

7.2. E-condooms is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

7.3. De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van E-condooms.

7.4. Indien E-condooms de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. De Klant, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.5. E-condooms raadt Klant, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. De Klant, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dient de geleverde producten direct bij levering te inspecteren en eventuele gebreken binnen 2 dagen schriftelijk te melden.

7.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7.7. E-condooms is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

8.         Herroepingsrecht/retour

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De Klant, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met E-condooms binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

8.2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft E-condooms een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

8.3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Indien het product een verzegeling bevat, kan het product niet geopend of gebruikt worden en kan het product enkel verzegeld (ongeopend) geretourneerd worden. De producten worden omwille van gezondheidsbescherming en hygiëne door E-condooms verzegeld verzonden.

8.4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid en indien er geen sprake is van een uitzondering op het herroepingsrecht.

8.5. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage 1 of op de Website ) te zenden aan E-condooms, of op andere ondubbelzinnige wijze aan E-condooms kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. E-condooms bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Postbus 61577, 2506 AN Den Haag, Nederland

 

8.6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft E-condooms de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij E-condooms aanbiedt het product zelf af te halen, mag E-condooms wachten met terugbetalen tot E-condooms het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8.8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Producten die binnen de herroepingstermijn kunnen bederven of verouderen;

- Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Het betreft onder andere voedingsmiddelen, supplementen, crèmes, tabletten etc.;

 

9.         Betaling

9.1. Klant dient betalingen aan E-condooms volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. E-condooms is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

9.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de E-condooms is gewezen op de te late betaling en E-condooms de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is E-condooms gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;

10% over de daaropvolgende € 2.500,=;

5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

E-condooms kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

10.       Garantie en conformiteit

10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door E-condooms een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

10.2. E-condooms staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat E-condooms er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.3. Een door E-condooms, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

10.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt E-condooms daarvan in kennis te stellen.

10.5. Indien E-condooms de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

11.       Klachtenprocedure

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van E-condooms, dan kan hij bij E-condooms telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2. E-condooms geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal E-condooms binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

12.       Aansprakelijkheid

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. De totale aansprakelijkheid van E-condooms jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.3. Aansprakelijkheid van E-condooms jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op E-condooms jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van E-condooms.

12.5. De aansprakelijkheid van E-condooms jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant E-condooms onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en E-condooms ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat E-condooms in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij E-condooms meldt.

12.7. In geval van overmacht is E-condooms niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

13.       Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van E-condooms.

 

14.       Persoonsgegevens

14.1. De door E-condooms te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de diensten, vallen onder de toepasselijke privacywetgeving. E-condooms zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de toepasselijke privacywetgeving. Informatie over hoe E-condooms omgaat met de persoonsgegevens is te vinden in op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

14.2. E-condooms zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van E-condooms bevinden.

 

15.       Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Den Haag, locatie Den Haag.

15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van E-condooms vormen volledig bewijs van stellingen van E-condooms en de door E-condooms ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

15.5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

15.6. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

16.       Contactgegevens

16.1. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

E-condooms

Weimarstraat 70

2562HA, Den Haag

tel 070-4271304

e info@e-condooms.nl

KvK 27276198

BTW 814418284B01

Klik hier voor Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Opslaan algemene voorwaarden e-Condooms

 


Nieuws


Juli 2017 | Volgens de website RTL nieuws beginnen Jongeren steeds later aan seks, zorgen om afnemend condo...
meer...


Mei 2017 | Volgens de website KIJKmagzine  is er een een fli...
meer...


September 2016 | GTST-actrice Ingeborg Wieten werd naar eigen zeggen ontslagen om zwangerschap schrijft Nu.nl op...
meer...


Juli 2016 |
31 juli 2016
Volgens de website NRC kregen ‘Olympische sporters en hun
...
meer...


Februari 2016 | 10 februari 2016 

Volgens ...
meer...


Augustus 2015 | Brandweer deelt condooms uit!

Met een prikkelende campagne wijst de Rotterdamse...
meer...


Maart 2014 | Volgens website NU.nl heeft de Duitse douane cocaïne onderschept die in condooms was verst...
meer...


November 2013 | GETMAXXX Delay Spray, moderne spray voor de man die langer wil genieten. GETMAXXX Alo...
meer...


April 2013 | 22 november 2013 

Volgens de website NU.nl Zijn er  'Superdunne' condo...
meer...


Juli 2012 | e-Condooms viert 12,5 jarig jubileum!...
meer...


Augustus 2011 | e-Condooms heeft nu ook thuistesten voor de meest voorkomende SOA's.

Om de beschik...
meer...

Kortingsassortiment
Mei 2010 | Deze maand hebben wij nieuw producten in ons kortingassortiment opgenomen. Koop nu o.a. ...
meer...

Welkom
Januari 2007 | Welkom op de geheel vernieuwde website.

Ons assortiment bestaat nu uit ruim ...
meer...

Home | Mandje | Bestellen | Vragen | Algemene voorwaarden | Colofon | Privacy- en cookieverklaring | Contact | Herroepingsrecht en retouren